Er din virksomhed fremtidssikret?

CSRD, europæiske bæredygtighedsstandarder og hvordan det påvirker din virksomhed - især hvis du er leverandør til en større virksomhed

Miljø, sociale forhold og governance

Med direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) forpligtes store virksomheder og børsnoterede SMV’er omfattet af

årsregnskabsloven – samt visse finansielle virksomheder – til at rapportere om og offentliggøre deres arbejde med bæredygtighed efter obligatoriske standarder, som fastsættes af EU.

Visse tredjelandsvirksomheder med væsentlig aktivitet i EU omfattes også.
Der er ny EU-lovgivning under udvikling, som vil yderligere fremme den grønne omstilling i de kommende år. SOFIRA tilbyder omfattende vejledning og strategiske anbefalinger for at styrke virksomhedens omdømme og bæredygtighed på markedet. Dette kan inkludere bevidste valg af mere miljøvenlige produkter i porteføljen og på hylderne samt initiativer til at reducere CO2-udledningen.

Sådanne initiativer styrker virksomhedens position og omdømme på markedet og matcher de stigende forventninger fra investorer, kunder og samfundet som helhed om at drive en ansvarlig og bæredygtig forretning.


Omkostningerne ved ikke at handle og

undlade at tage de nødvendige skridt, vil være betydeligt højere end at tage handling nu.


I de kommende år vil virksomheder som ansvarlige bogholdere skulle rapportere om ESG (CSRD), hvilket medfører øgede lovgivningsmæssige krav til virksomheders bidrag til den grønne omstilling og målingen af deres indvirkning og aftryk i forhold til FN's Verdensmål.

CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive og introducerer nye krav til virksomheders rapportering om bæredygtighed samt revisorers erklæringer i årsrapporten.

Dette direktiv erstatter EU's tidligere non-finansielle rapporteringsdirektiv (NFRD), som allerede er inkorporeret i årsregnskabslovens § 99a. Den obligatoriske rapportering, der tidligere blev kaldt non-finansiel redegørelse for samfundsansvar, er nu almindelig kendt som CSR- eller ESG-rapporten.


Det nye direktiv fremhæver behovet for rapportering af både finansiel og non-finansiel bæredygtighed, herunder virksomhedens påvirkning af miljø og samfund, dens håndtering af relaterede risici samt identificerede muligheder. Følgende rapporteringsaspekter indgår i CSRD:


 1. Dobbelt væsentlighedsanalyse
 2. Forretningsstrategi og -model
 3. Bæredygtighedsrapportering som en del af ledelsesberetningen
 4. Digital mærkning af data
 5. Historisk og fremadskuende information (kort, mellemlang og lang sigt)
 6. Rapportering om værdikæden.


CSRD kræver, at virksomheder rapporterer med henblik på dobbelt væsentlighed. Dette indebærer en analyse af virksomhedens påvirkning på mennesker og miljø samt evaluering af bæredygtigheds-aspekter i et finansielt perspektiv, med fokus på virksomhedens fremtidige udvikling, præstation og position.


I EU-direktivet for bæredygtighedsrapportering er målet at opnå samme pålidelighed i bæredygtighedsdata som i finansielle data.

De nye rapporteringskrav træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2024 eller senere, og omfatter følgende:

Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber (regnskabsklasse D), der er betragteligt store i henhold til klasse C-grænserne og i gennemsnit havde over 500 medarbejdere i året. For modervirksomheder gælder disse grænser for hele koncernen.

Miljøforhold

 1. Klimaforandringer
 2. Vandressourcer
 3. Cirkulær økonomi
 4. Forurening
 5. Biodiversitet


Sociale forhold

 1. Sociale forhold
 2. Lige muligheder for alle
 3. Arbejdsforhold
 4. Respekt for menneskerettigheder


Governance

 1. Ledelsens opgaver i forhold til virksomhedens bæredygtighed
 2. Virksomhedsetik og -kultur
 3. Virksomhedens kontrol og risikostyring i forhold til bæredygtighedsrisici

Har I nødvendige kompetencer for at drive den grønne omstilling?

Har din virksomhed i stedet brug for nye kompetencer, færdigheder og viden på vejen mod jeres grønne omstilling?

så lad os tage en snak, om hvordan vi kan løse jeres udfordringer.

Links & referencer:

Arbejdet inden for bæredygtig udvikling og forandringsledelse er under stadig udvikling, men du kan finde mere viden og indsigter på disse links:

Der er i September 2023 netop lagt ny information omkring bæredygtigheds-standarder,

Dokumentation af dit arbejde for den grønne omstilling skal dokumenteres, da du kan blive mødt af krav til dokumentation fra erhvervskunder,

banker og myndigheder, ligesom forbrugerne i højere grad efterspørger

produkter, der har lav klima- og miljøpåvirkning.


Din virksomhed kan søge om tilskud til investeringer, rådgivning eller

en kombination heraf – med det formål at komme videre på den grønne

rejse mod at reducere ressourceforbrug og affaldsmængder.

Har din virksomhed i stedet brug for nye kompetencer, færdigheder og viden på vejen mod jeres grønne omstilling?